Good give for good life #2

ให้น้องอิ่มท้อง
ให้ของ..น้องใช้เรียน
ให้เพียร..เล่นกีฬา
ให้สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า “แบ่งปัน”

ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง : วันที่ 22 ธันวาคม 2558

หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทางพัฒนา 

จังหวัดกำแพงเพชร 6200

ร้านพิมพ์ดี

675,677 ถนนราชดำเนิน 1 
ตำบลในมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
055 716 169 , 081 605 3619